Ogólne Warunki Handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

1. ZAKRES

1.1.Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe spółki Belibe Sport sp. z o. o, zwanej dalej „Sprzedawcą” stosuje się do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą zwanym dalej „Klient”, a Sprzedawcą.  Niniejszym za nieważne uznaje się stosowanie odrębnych warunków Klienta, chyba, że strony postanowią inaczej.

1.2.Terminologia

Klient – osoba prawna: Firma, osoba fizyczna: Konsument

Umowa Sprzedaży – zawarta przez Klienta i Producenta; (zwanymi Stronami) umowa, której przedmiotem jest Produkt. I o ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej, ich prawa i obowiązki w zakresie nieuregulowanym Umową określają OWH;( Dz.U.2020.0.1740, Art.535.)

Wada produktu – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową ( Dz.U.2020.1740. Art. 5561.)

Postępowanie reklamacyjne – określenie terminów, formy i danych obowiązkowych zgłoszenia, zbadania i odpowiedzi wobec reklamacji.

Roszczenia odszkodowawcze – dochodzenie zadośćuczynienia za poniesione szkody. Przy czym strona poszkodowana musi udowodnić szkodę, wadę produktu oraz związek przyczynowy między wadą a szkodą.

Kara umowna – naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez zapłatę określonej sumy (Dz.U.2020.1740. Art. 483)

2 ZAWARCIE UMOWY

2.1. Opisy produktów Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty z jego strony, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.

2.2. Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówień on-line Sprzedawcy. 2.3 Poza uruchomieniem przycisku finalizującego proces zamawiania, poprzez kliknięcie dodatkowego pola wyboru Klient potwierdza, że jego zamówienie podlega opłacie.

2.3. Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w terminie siedmiu dni.  Poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej lub tekstowej (pocztą elektroniczną); decyduje wówczas data otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru; decyduje wówczas data dostarczenia towaru Klientowi lub poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia.  Jeśli zajdą co najmniej dwa z powyższych zdarzeń, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedno z tych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Nieprzyjęcie przez Sprzedającego oferty Klienta w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty. Tym samym Klient nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta, a kończy go z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu oferty.

2.5. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem formularza zamówień on-line tekst umowy zostanie przez Sprzedającego zapisany i dostarczony Klientowi – po wysłaniu przez niego zamówienia – w formie tekstowej (np. e-maila lub listu) wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Ponadto tekst umowy zostanie zarchiwizowany na stronie internetowej Sprzedającego. Klient może go bezpłatnie pobrać za pośrednictwem chronionego hasłem konta klienta, do którego ma dostęp po podaniu odpowiednich danych logowania, pod warunkiem, że założył takie konto w sklepie internetowym Sprzedającego przed złożeniem zamówienia.

2.6. Przed dokonaniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień on-line Sprzedającego Klient może w dowolnej chwili poprawić swoje dane za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto przed dokonaniem wiążącego zamówienia wszystkie dane wyświetlane są ponownie w oknie potwierdzenia i mogą zostać poprawione za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy.

3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. W przypadku, gdy z opisu produktu podanego przez Sprzedawcę nie wynika inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek VAT. Ewentualne dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są podane osobno w opisie danego produktu.

3.2. Klient ma do dyspozycji kilka sposobów płatności. Podane są one na stronie www Sprzedawcy.

3.3. Jeśli uzgodniono dokonanie przedpłaty, płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy.

4. WARUNKI DOSTAWY I WYSYŁKI

4.1. Dostawy towarów dokonuje się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba, że strony postanowiły inaczej. Przy realizacji transakcji bierze się pod uwagę adres dostawy podany podczas składania zamówienia u Sprzedającego.

4.2. Istnieje tez możliwość odbioru własnego.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

5.1. W sprawach odpowiedzialności za wady strony stosować będą przepisy ustawowe.

5.2. Klient zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o szkodzie do 2 miesięcy po jej odkryciu.

5.3. Zgłoszenie reklamacji

Reklamację należy złożyć niezwłocznie po ustaleniu Wad produktu formie pisemnej;

osobiście u Sprzedawcy pod adresem Belibe Sport Sp. z o.o. 42-500 Będzin ul. Siemońska 4, pocztą na adres korespondencyjny   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@belibsport.pl 

Za datę przyjęcia zgłoszenia reklamacji uznaję się datę wpływu zgłoszenia pod wskazanym adresem sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje: Dane kontaktowe Klienta, wskazać reklamowany Produkt, datę i miejsce jego odbioru oraz załączyć opis lub/i dokumentację zgłaszanych Wad produktu. Ponadto należy określić roszczenia odszkodowawcze i sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przy jednoczesnym wskazaniu kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpienie od

Umowy Sprzedaży.

5.4. Rozpatrywanie reklamacji

Producent rozpatruje reklamację, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni Producent poinformuje Klienta o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji do 60 dni z podaniem przyczyny w formie pisemnej na adres Klienta wskazany w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku niedotrzymania przez Producenta wskazanych terminów, reklamacja jest uważana za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

5.5. Odpowiedź na reklamację

Odpowiedź Producenta na reklamację przekazana na adres klienta w terminie 30 lub do 60 dni, zawiera informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku jej uznania ze wskazaniem na termin oraz sposób usunięcia Wady Produktu lub i uznania Roszczenia odszkodowawczego w tym zapłaty Kary umownej, jeżeli takowa została uzgodniona w Umowie Sprzedaży. Producent informuje, że w razie sporów związanych z zawartą Umową Sprzedaży, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.)

5.6. Realizacja ustaleń reklamacji

Jeżeli Klient zaakceptuje złożoną przez Producenta w odpowiedzi na reklamację propozycję usunięcia Wady Produktu lub i uznanie Roszczenia odszkodowawczego w tym zapłaty Kary umownej (jeżeli takowa została uzgodniona w Umowie Sprzedaży), Sprzedawca wykona postanowienia reklamacji bez zbędnej zwłoki. W celu potwierdzenia przyjęcia propozycji Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie o przyjęciu warunków rozpatrzenia reklamacji i odstąpieniu od dalszych roszczeń w tym zakresie, w formie pisemnej i dostarczyć na adres Producenta w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi na reklamację. Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.

6. PRAWO STOSOWANE, WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU

6.1. Jeżeli Klient występuje jako konsument w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowego zakupu towarów ruchomych – prawo państwa, w którym Klient ma miejsce zwyczajowego pobytu, a dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania Klienta.

6.2 Jeżeli Klient występuje jako przedsiębiorca w rozumieniu punktu 1.2, wówczas dla wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się – z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowego zakupu towarów ruchomych – prawo państwa, w którym Sprzedawca ma siedzibę swojego przedsiębiorstwa, a dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego.

Belibe Sport sp. z o.o. Data: styczeń 2021